T: 0628062272 | info@just-bu.nl

Praktische informatie

Tarieven

Kennismakingsgesprek: gratis
Intake (90 min.): € 95,- (ex. btw)
Individueel consult (90 min.): € 95,- (ex. btw)

Vergoeding zorgverzekeraar
Individuele complementaire therapie wordt, vanuit de aanvullende verzekering, door de meeste zorgverzekeraars deels vergoed. Raadpleeg uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. 

Opleidingsbudget
Steeds vaker zijn er mogelijkheden voor vergoeding of deelvergoeding door de werkgever. In veel bedrijven wordt gewerkt met een persoonlijk opleidingsbudget. Informeer bij je werkgever naar de mogelijkheden.

Betaling
Na afloop van een consult ontvangt u via de mail een factuur.

Annulering
Wanneer een afspraak niet door kan gaan, kunt u deze tot 24 uur voor aanvang kosteloos annuleren. Daarna zal de gereserveerde consulttijd in rekening worden gebracht.

Werkwijze
Er is de mogelijkheid van een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek is er ruimte om mij/elkaar wat beter te leren kennen en kun je ervaren of het goed voelt om samen op weg te gaan.

In de intake verkennen en verdiepen we jouw hulpvraag, als we dat nog niet in een kennismakingsgesprek hebben gedaan. Vervolgens stel ik een behandelplan op met daarin o.a. de doelstelling van de behandeling, de duur van de behandeling, het evaluatiemoment en leg jou deze voor. Dit zal de basis vormen van de behandelovereenkomst die we vervolgens samen aangaan.

Beroepsvereniging en overkoepelende organisaties
Praktijk JustBU complementaire therapie/coaching is aangesloten bij de VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitskunde), een beroepsvereniging voor professionele therapeuten www.vivnederland.nl en werkt volgens de beroepscode van het VIV.

Praktijk JustBU complementaire therapie/coaching staat ingeschreven bij het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) www.rbcz.nu  en TCZ (Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg) www.tcz.nu.

Privacy en AVG
Praktijk JustBU complementaire therapie/coaching werkt volgens de privacyregels van de VIV (Vereniging Integrale Vitaliteit), de regelgeving vanuit de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) en de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Sinds 1 januari 2019 is er een wettelijke verplichting voor beroepskrachten in het onderwijs en de zorg om te werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Praktijk JustBU complementaire therapie/coaching werkt/handelt volgens de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld en of kindermishandeling wordt er gehandeld volgens de meldcode huiselijk geweld en worden de volgende stappen doorlopen:
Stap 1. In kaart brengen van de signalen;
Stap 2. Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld of een deskundige op het terrein van letselduiding;
Stap 3. Gesprek met de client;
Stap 4. Wegen van het geweld of de kindermishandeling;
Stap 5. Beslissen: Hulp organiseren en of melden.

Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Sinds 1 januari 2017 is de wet Wkkgz van kracht. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat een zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt overzichtelijk welke stappen je dient te nemen om je klacht kenbaar te maken. De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders, zowel voor zorginstellingen als voor zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders.

Binnen de Wkkgz is sprake van een drietal te onderscheiden stappen:
Stap 1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar met je behandelaar;
Stap 2. Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met de beroepsvereniging en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. De beroepsvereniging van Praktijk JustBU complementaire therapie/coaching is te  bereiken via info@vivnederland.nl, de klachtenfunctionaris wordt toegewezen via www.camcoop.nl;
Stap 3. Indien de Klachtenfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. De registratie bij de geschillencommissie van Praktijk JustBU complementaire therapie/coaching vind je op www.camcoop.nl. Het Reglement geschillencommissie complementaire behandelvormen kun je hier inzien.

 

Top